واگذاری بخش رایانه های شخصی فوجیستو

نماینگی فوجیتسو