واگذاری بخش رایانه های شخصی فوجیستو به لنوو

نماینگی فوجیتسو